Компютърната томография в кардиологията

Компютърната томография е по-известна като „скенер“. Това е специализиран метод за получаване на образи на човешкото тяло, чрез преминаване през тъканите на рентгеново лъчение. Получените двуизмерни и триизмерни образи се отличават с изключително висока анатомична прецизност. Чрез специализирани софтуери, те подлежат на допълнителни обработки и визуализаци.

Както при всички диагностични системи, използващи рентгенови лъчи, едно от основните притеснения е лъчевата доза, която получава пациента, и която се натрупва с времето. Съвременните технологии имат възможността да използват нискодозови протоколи и значителното да намаляват облъчването.

Същевременно, компютърната томография има предимството да бъде бърз, безболезнен, достъпен и много информативен метод за изследване на сърдечно-съдовата система. Методът се прилага както планово, така и в условията на спешност.

По-долу са изброени някои състояния, при които компютър-томографското изследване е „метод на избор“. Всички те се извършват чрез венозно инжектиране на контрастно вещество, при което се изобразяват промените в засегнатите съдове.

КТ ангиография (КTA)

Основен метод при изследване на съдовете и при планиране на редица инвазивни процедури.  Прилага се при диагностика на  болестите на аортата и нейните разклонения. Използва се и за установяване на засягането на артериите на долните крайници при хронична артериална недостатъчност на крайниците (ХАНК).

КТ пулмоангиография (КТПА)

Изследване на белодробното кръвообръщение. Това е основен диагностичен метод за диагностика на белодробен тромбоемболизъм.

КТ коронарография (КTК)

Контрастно изследване на коронарните артерии, които захранват сърцето. Този метод е предпочитан при пациенти с гръдна болка, при които не може да бъде изключена исхемичната болест на сърцето.  

КТ коронарография може да се приложи когато се налага изключване на придружаваща коронарна атеросклероза в хода на други сърдечни заболявания – клапни пороци, кардиомиопатии или когато резултатите от другите тестове са неясни или компрометирани. Методът е средство на избор при установяване на вродени аномалии на коронарните артерии. Изследването е безболезнено, кратко и много информативно. Въпреки това има два основни недостатъка – едният е рентгеновото натоварване, а другият е, че при установен проблем не е възможно да се извърши веднага лечебна процедура по разширяване на стеснения съд. Тези недостатъци могат да се преодолеят при използване на правилните технически протоколи и при правилна преценка от необходимостта за извършване на изследването.

Прочетете повече за Образната диагностика в кардиологията!