Проф. д-р Емил Манов

Аз съм лекар, специалист по вътрешни болести и кардиология, понастоящем професор към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински Университет – София. Моят дългогодишен практически опит ме е срещнал с огромен брой клинични ситуации и предизвикателства. Началото на професионалния ми път е като лекар в Интензивно отделение на Клиника по Кардиология към КПВБ. Следват специализации и практика в областта на инвазивната и неинвазивна диагностика в кардиологията, както и в областта на превантивната медицина.

Упражнявам множество функционално-диагностични методи като ехокардиография, трансезофагеална ехокардиография, стрес ЕхоКГ, холтер ЕКГ мониториране, амбулаторно мониториране на артериалното налягане и др. От 2003 година завеждам Сектор по функционална диагностика на Клиника по кардиология към КПВБ, УМБАЛ „Александровска”.

Като лекар и преподавател, винаги съм се ръководил от чувството си за отговорност към моята работа. Спокойният и задълбочен контакт с пациентите, основан на взаимно доверие е моя основна цел и предпоставка за успех в решаването на техните конкретни проблеми. Квалификацията ми ми дава възможност да проведа цялостния диагностичен и терапевтичен процес, както и да проследя неговия ефект. Независимо от различните ангажименти като ръководител и преподавател, работата с пациентите винаги е фокус на моята дейност.

Квалификации:

 • Специалност по вътрешни болести, МУ София
 • Специалност по кардиология, МУ София
 • Образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност 03.01.47 “Кардиология”
 • Експертно ниво по ехокардиография
 • Завършени множество международни квалификационни обучения и практики, участия в международни конгреси и научни сесии

Области на професионален интерес:

 • Функционална и образна диагностика в кардиологията
 • Диагностика, оценка и проследяване на пациенти с ритъмни нарушения, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност
 • Оценка на кардиологичния риск при хора, предвиждащи интензивна физическа активност
 • Интердисциплинарни медицински проблеми

Членства в професионални и научни организации:

 • Редакционна колегия на списание “Медицински преглед”
 • Редакционна колегия на списание “Българска кардиология”
 • Член на национална изпитна комисия за базисно и експертно ниво по високо-специализирана дейност „Ехокардиография” към МУ-София
 • Член на националната изпитна комисия по специалност „Кардиология” към МУ-София

Запази час онлайн