Ултразвуково изследване на сърце

Ултразвуково изследване на сърце или ехокардиографията е рутинен метод за изследване и често е неизменна част от прегледа при кардиолог. Уредът, с който се извършва изследването се нарича ехокардиограф и работи на принципа на отразените звукови вълни с определена честота – ултразвук.

Устройството, което се допира до тялото на пациента и предава звуковите вълни се нарича трансдюсер. Вълните се разпростаняват и отразяват различно от различните тъкани, а  съвременните апарати обработват данните и получават прецизен анатомичен образ в реално време.

Освен за изобразяване на структурата на сърцето, ехографията се използва и за анализиране на кръвотока в сърцето и кръвоносните съдове. Тъй като се използва физичния принцип на Doppler, този вид изследване се нарича Доплер ехография. При неговата употреба, се чува ритмичен, фучащ звук, а кръвотокът се изобразява на екрана с различни цветове.

Кога трябва да бъде направено ултразвуково изследване на сърце?

Вашият лекар може да назначи изследването винаги, когато е необходимо да се получи по-ясна представа за структурата и функцията на сърцето, околните кръвоносни съдове и сърдечните клапи. Добре е първоначалният преглед при кардиолог винаги да включва актуална ехокардиографска оценка. Разбира се, вашият лекар може да се довери и на неотдавнашно изследване, извършено от негов колега. Затова, винаги трябва да носите предишните изследвания и да ги представяте при прегледа.

Освен това ехокардиография на сърце може да ви бъде назначена когато:

  • Вашият лекар се съмнява, че оплакванията или симптомите ви се дължат на сърдечно заболяване
  • Предишно изследване, като например ЕКГ или рентгенова снимка, показва възможно сърдечно увреждане
  • Трябва да се оцени сърдечната функция преди започване на определена терапия / процедури, които могат да увредят сърцето, като например химиотерапия
  • Имате известно сърдечно заболяване, което трябва периодично да бъде проследявано
  • Налице е промяна  в протичането на известно за вас сърдечно заболяване

Съществуват няколко вида ехокардиография, в зависимост от информацията, която се търси и метода, по който се извършва изследването.

Стандартната ехокардиография

Извършва се трансторакално, тоест трансдюсерът се движи върху вашата кожа, в областта на сърцето. За да се подобри образа се използва контактен гел, който е безвреден за кожата и не оставя петна. Понякога, вашият лекар може да ви помоли да смените положението на тялото си, което ще му помогне да изобрази по-добре изследваната област. Времетраенето на изследването може да бъде различно и зависи, както от търсената информация, така и от възможността да се получи добър образ.

При всички случаи, лекарят трябва да документира получените данни, които обичайно включват: дебелина на стените на лява и дясна камера, размери и обеми на камерните кухини в края на сърдената систола и диастола, показателите за контрактилната функция на сърцето, размерите на ляво предсърдие, аортата и пулмоналната артерия, както и наляганията в основните съдове. Внимателният оглед на сърдечните клапи, включва данни за тяхната анатомия и движението им при отваряне и затваряне, площта на клапния отвор, начинът на преминаване на кръвта през клапите. 

Транезофагеална ехокардиография

Понякога, особено, когато са необходими много подробни изображения на сърцето и сърдечните клапи, може да се наложи извършване на транезофагеална ехокардиография. В този случай, трансдюсерът представлява сонда, която се вкарва в хранопровода, на нивото на сърцето. Обикновено се извършва под лека упойка и макар да провокира известен дискомфорт, изследването не е болезнено, но пък за сметка на това е много информативно.

Отделен вид ехокардиография е стрес – ехокардиографията. Изследването се извършва по стандартния начин, но преди и веднага след контролирано физическо усилие, или след прилагане на медикамент, който създава за сърцето условия, имитиращи физическо усилие. Целта е да се установят промени във функцията на сърцето, които се провокират от повишени изисквания за кислород, както е например, при стеснени коронарни артерии.

Стандартната ехокардиография е безопасна процедура и не изисква специална подготовка. Провежда се в амбулаторни условия. Повечето лекари предпочитат да правят ЕхоКГ в леко затъмнена стая – това позволява получаване на по-добро изображение на монитора.

Възможно е да почувствате известен дискомфорт при допира на студения контактен гел до кожата, както и при отлепване на електродните лепенки от кожата (обикновено се поставят три електродни лепенки по време на ултразвуково изследване на сърце, като целта на това е едновременно с ултразвуковия образ да се вижда и ЕКГ сигнал). По време на изследването може да усещате натиск от трансдюсера върху стената на гръдния кош.

Подготовката за трансезофагеалната ехокардиография и стрес-ехографията е по-специална. Необходимо е да подпишете информирано съгласие и да следвате указанията на лекаря, който ще извърши изследването.

Прочети още:

24-часово амбулаторно мониториране на артериалното налягане (24АМАН)